Các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021.
Thực hiện Văn bản số 2758/BTNMT-TTTNMT ngày 21/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 28/5/2021 tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021gửi: các Sở, ban, ngành của tỉnh; ủy ban MTTQtỉnh và các tổ chức thành viên; UBND các huyện, thành phố; Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định để tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (Từ 01-08/6) hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (8/6) năm 2021 của cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND 03 huyện ven biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng treo pano, băng rôn, phướn với chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam” và chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới là “Đại dương: Sự sống và sinh kế” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực;

Khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021:

1. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân.
2. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương.
3. Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta.
4. Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
5. Bảo đảm sinh kế cho người dân để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
6. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.
7. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
8. Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau.
9. Bảo vệ đại dương khỏi nhựa là bảo vệ tương lai của con người.

Một số hình ảnh hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 (treo băng rôn, phướn) tại TP Nam Định và 3 huyện ven biển: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng