Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1082/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sảntrong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường 23/04/2024 Tải về
333/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 23/04/2024 Tải về
Tải về
Tải về
02/2024/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường trường banhành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làmvật liệu san lấp 22/04/2024 Tải về
490/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 13/03/2024 Tải về
Tải về
2/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định 05/02/2024 Tải về
09/VBHN-BTNMT Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản 30/01/2024 Tải về
11/VBHN-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 30/01/2024 Tải về
03/VBHN-BTNMT Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 30/01/2024 Tải về
26/2023/TT-BTNMT Ban hành Thông tư Quy định về kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên 29/12/2023 Tải về
1626/QĐ-TTg QĐ phê duyệt QH thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 15/12/2023 Tải về