Tên tư liệu Ngày tạo Chọn
Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 18/03/2024 Tải về
Tải về
QĐ Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 22/12/2023 Tải về
Tải về
QĐ ban hành Quy định bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định 26/07/2023 Tải về
V/v đăng tải dự thảo Nghị quyết điều chỉnh bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 04/05/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh NĐ áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đế ngày 31/12/2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định 19/12/2022 Tải về
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 (đối với một số đoạn đường, khu vực 20/10/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Quyết định 46/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 03/01/2020 Tải về
Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2020 21/09/2018 Tải về
Bảng giá đất năm 2014 17/09/2014 Tải về
Bảng giá Đất năm 2013 28/02/2013 Tải về
Tải về
Bảng giá đất 2010 08/05/2012 Tải về
Bảng giá đất 2011 08/05/2012 Tải về
Bảng giá đất 2012 08/05/2012 Tải về