Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
384/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu đến năm 2040 22/02/2024 Tải về
385/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu đến năm 2040 22/02/2024 Tải về
188/QĐ-UBND QĐ về việc thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Hậu 23/01/2024 Tải về
Tải về
105/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Hậu 15/01/2024 Tải về
Tải về
1935/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hải Hậu 03/10/2023 Tải về
Tải về
02/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hải Hậu 04/01/2023 Tải về
Tải về
1945/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hải Hậu 21/10/2022 Tải về
Tải về
2857/QĐ-UBND Quyết định 2857/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hải Hậu 27/12/2021 Tải về
Tải về
160/TB-UBND Thông báo về việc công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 16/07/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
1397/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 02/07/2021 Tải về