Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
607/QĐ-STNMT QĐ Về việc công nhận và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023 25/12/2023 Tải về
Tải về
Tải về
610/QĐ-STNMT QĐ Về việc khen thưởng thành tích trong công tác Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2023 25/12/2023 Tải về
Tải về
609/QĐ-STNMT QĐ Về việc công nhận cá nhân thuộc Khối văn phòng Sở đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2023 25/12/2023 Tải về
Tải về
608/QĐ-STNMT QĐ Về việc công nhận Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2023 25/12/2023 Tải về
Tải về
18/2023/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường 15/11/2023 Tải về
126/QĐ-BTNMT QĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 31/01/2023 Tải về
27/QĐ-STNMT Về việc công nhận cá nhân thuộc Khối văn phòng Sở đạt danh hiệu "lao động tiên tiến" năm 2022 09/01/2023 Tải về
Tải về
25/QĐ-STNMT Về việc công nhận và thông báo kết quả đánh giá, xép loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 09/01/2023 Tải về
Tải về
Tải về
28/QĐ-STNMT QĐ Về việc khen thưởng thành tích trong công tác Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2022 09/01/2023 Tải về
Tải về
26/QĐ-STNMT QĐ Về việc công nhận Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2022 09/01/2023 Tải về
Tải về