Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1545/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi,bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ tronglĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/06/2024 Tải về
Tải về
Tải về
05/2024/TT-BTNMT Thông tư quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất 16/05/2024 Tải về
53/2024/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 16/05/2024 Tải về
Tải về
54/2024/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất,kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 16/05/2024 Tải về
Tải về
06/VBHN-BTNMT Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 30/01/2024 Tải về
2700/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Danh mục và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 29/12/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
3469/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực tài nguyên nướctrong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/11/2023 Tải về
Tải về
13/VBHN-BTNMT Thông tư Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất 22/11/2023 Tải về
2237/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện 09/11/2023 Tải về
Tải về
2194/QĐ-UBND QĐ phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình khai thác nước của Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định 06/11/2023 Tải về
Tải về