Tên tư liệu Ngày tạo Chọn
Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực 17/05/2022 Tải về
Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Vụ Bản 17/05/2022 Tải về
Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trực Ninh 17/05/2022 Tải về
Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v điều chỉnh kế hoạch tổng thể của Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2022 của 17/05/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án “ Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới” 17/05/2022 Tải về
Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Kiện toàn Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định 17/05/2022 Tải về
Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Kiện toàn Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định 17/05/2022 Tải về
Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2021 của dự án 17/05/2022 Tải về
Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án 17/05/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Nam Định 28/12/2021 Tải về
Các Quyết định thành lập và kiện toàn Ban quản lý dự án 28/12/2021 Tải về
Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định 28/12/2021 Tải về
Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định 28/12/2021 Tải về
Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nam Định 28/12/2021 Tải về
Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nam Định 28/12/2021 Tải về
Tải về
Quyết định số: 2139/QĐ-UBND, ngày 27/08/2020 của UBND tỉnh Nam Định 28/12/2021 Tải về
Quyết định số: 2139/QĐ-UBND, ngày 27/08/2020 của UBND tỉnh Nam Định 16/12/2021 Tải về