Tiêu đề Lĩnh vực Biểu mẫu
Công nhận khu vực biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Giao khu vực biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Trả lại khu vực biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo Tải về
Tải về
Tải về
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo
Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo
Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực Biển và Hải Đảo
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử Lĩnh vực Biển và Hải Đảo
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu Lĩnh vực Biển và Hải Đảo