Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
185/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thực hiện và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghĩa Hưng 23/01/2024 Tải về
Tải về
Tải về
2323/QĐ-UBND QĐ Về việc đính chính, bổ sung vị trí, loại đất đối với một số công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nghĩa Hưng 21/11/2023 Tải về
Tải về
1932/QĐ-UBND QĐ về việc thay đổi quy mô, địa điểm. số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng 03/10/2023 Tải về
Tải về
55/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đấtnăm 2023 huyện Nghĩa Hưng 06/01/2023 Tải về
Tải về
09/QĐ-UBND Quyết định 09/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghĩa Hưng 04/01/2022 Tải về
Tải về
1107/QĐ-UBND Quyết định 1107/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 25/05/2021 Tải về
Quyết định 375/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghĩa Hưng 22/02/2021 Tải về
Quyết định 801/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghĩa Hưng 07/04/2020 Tải về
Quyết định 1071/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nghĩa Hưng 24/05/2019 Tải về
Quyết định SỐ 2171/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của điều cỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng. 04/10/2018 Tải về