Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
106/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vụ Bản 15/01/2024 Tải về
Tải về
63/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vụ Bản 06/01/2023 Tải về
Tải về
1215/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vụ Bản 06/07/2022 Tải về
Tải về
10/QĐ-UBND Quyết định 10/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vụ Bản 04/01/2022 Tải về
Tải về
1456/QĐ-UBND Quyết định 1456/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 09/07/2021 Tải về
Quyết định 616/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vụ Bản 17/03/2021 Tải về
Quyết định 780/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vụ Bản 06/04/2020 Tải về
Quyết định 855/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vụ Bản 24/04/2019 Tải về
Quyết định 2621/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vụ Bản 20/11/2018 Tải về
Quyết định 187/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vụ Bản 24/01/2018 Tải về