Tên tư liệu Ngày tạo Chọn
BC kết quả công tác thống kê đất đai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định 14/03/2024 Tải về
Tải về
BC kết quả công tác thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định 15/03/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Báo cáo 66/BC-UBND kết quả công tác thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định 18/03/2022 Tải về
Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Hải Hậu 26/03/2021 Tải về
Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Xuân Trường 26/03/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Nghĩa Hưng 26/03/2021 Tải về
Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Ý Yên 26/03/2021 Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Nam Trực 26/03/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Trực Ninh 26/03/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Mỹ Lộc 26/03/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Vụ Bản 26/03/2021 Tải về
Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 Thành phố Nam Định 25/03/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 tỉnh Nam Định 25/03/2021 Tải về
Các biểu mẫu về thống kê kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Giao Thủy 24/03/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về