Tên tư liệu Ngày tạo Chọn
Quyết định 1396/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 09/08/2021 Tải về
Quyết định 1457/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 09/08/2021 Tải về
Quyết định 1456/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 09/08/2021 Tải về
Quyết định 1463/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 09/08/2021 Tải về
Quyết định 1397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 09/08/2021 Tải về
Quyết định 1570/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định -Lạc Quần... ...trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030 29/07/2021 Tải về
Thông báo 160/TB-UBND về việc công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 27/07/2021 Tải về
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trực Ninh 23/07/2021 Tải về
Thông báo 71/TB-UBND công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 22/07/2021 Tải về
Danh mục hệ thống biểu trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vụ Bản 22/07/2021 Tải về
Quyết định 1435/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 22/07/2021 Tải về
Quyết định 1413/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 22/07/2021 Tải về
Quyết định 567/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nhưng quá 3 năm chưa thực hiện của huyện Trực Ninh 22/06/2021 Tải về
Quyết định 862/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 09/06/2021 Tải về
Quyết định 1031/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 09/06/2021 Tải về
Quyết định 1107/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 09/06/2021 Tải về
Quyết định 1128/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 31/05/2021 Tải về
Quyết định 616/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vụ Bản 18/03/2021 Tải về
Quyết định 566/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Trực 18/03/2021 Tải về
Quyết định 543/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hải Hậu 18/03/2021 Tải về
Quyết định 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Lộc 12/03/2021 Tải về
Quyết định 565/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ý Yên 12/03/2021 Tải về
Quyết định 375/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghĩa Hưng 11/03/2021 Tải về
Quyết định 376/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Nam Định 11/03/2021 Tải về
Quyết định 509/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Trường 09/03/2021 Tải về
Quyết định 510/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Giao Thủy 09/03/2021 Tải về
Thông báo 2517/TB-STNMT Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ nhà ở và khách sạn TTBE Complex 24/08/2020 Tải về
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 10/08/2020 Tải về
Thông tin quy hoạch đất đai ngành TNMT 09/10/2018 Tải về