Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
140/QĐ-UBND QĐ về việc hủy bỏ danh mục, công trình dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ý Yên 18/01/2024 Tải về
Tải về
Tải về
40/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ý Yên 06/01/2023 Tải về
Tải về
1930/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ý Yên 18/10/2022 Tải về
Tải về
2855/QĐ-UBND Quyết định 2855/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ý Yên 27/12/2021 Tải về
Tải về
1457/QĐ-UBND Quyết định 1457/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 09/07/2021 Tải về
565/QĐ-UBND Quyết định 565/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ý Yên 11/03/2021 Tải về
Quyết định giao đất, cho thuê đất Ý Yên 2019 07/08/2020 Tải về
Quyết định 814/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ý Yên 09/04/2020 Tải về
Quyết định 1112/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ý Yên 29/05/2019 Tải về
Quyết định 2619/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên 20/11/2018 Tải về