Cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường

Để tạo thuận lợi cho các cơ quan tổ chức và người dân trong việc khai thác thông tin theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường phân công cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin theo yêu cầu như sau:

Họ và tên: Hoàng Xuân Dũng

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Số điện thoại: 0946.064.181

Email: dungstnmtnd@gmail.com

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo phân công nêu trên để các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan biết và liên hệ./.