Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
12/VBHN-BTNMT Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loàinguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 30/01/2024 Tải về
08/VBHN-BTNMT Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vựctài nguyên và môi trường 30/01/2024 Tải về
275/QĐ-BTNMT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023 30/01/2024 Tải về
3/KH-UBND Kế hoạch Thu thập thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024 04/01/2024 Tải về
15/2023/TT-BTNMT Thông tư quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường 30/10/2023 Tải về
10/2023/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/09/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
05/2023/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường 31/07/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
1236/QĐ-BTNMT QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/05/2023 Tải về
Tải về
21/2022/TT-BTNMT Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương 19/12/2022 Tải về
12/2022/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT 24/10/2022 Tải về