Trích yếu và phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

08/01/2024

Đồng chí

PHẠM VĂN SƠN

 

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Sinh ngày: 17 tháng 02 năm 1968

Quê quán: Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam Định

Email: phamvanson.stn@namdinh.gov.vn

 

Là người đứng đầu Sở, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao; theo quy chế làm việc của cơ quan và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng uỷ Sở và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở.
 Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, có tính chiến lược trên các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và điều hành công tác sau:
- Công tác quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường(kể cả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra); chủ trương đầu tư các dự án có liên quan đến tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, chức trách của Sở; công tác kế hoạch -tài chính; công tác đối nội, đối ngoại. Là chủ tài khoản củaSở Tài nguyên và Môi trường;
- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chủ trương giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ký trình các văn bản tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; các báo cáo do Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo;
- Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính; phòng,chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; công tác bảo vệ bí mật nhà nước;
- Phụ trách chỉ đạo, thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức;
- Trưởng Ban Biên tập Website của Sở;
- Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn thành phố Nam Định;
- Trực tiếp phụ trách đơn vị: Văn phòng Sở.
 

Đồng chí

BÙI CÔNG MẬU

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1966

Quê quán: Xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam  Định

Email: buicongmau.stn@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: 
- Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND các huyện, thành phố, trình UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.Thực hiện việc thu hồi đất, giaođất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm tra, đôn đốc các Dự án đầu tư sau khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất, kiến nghị phương án xử lý đối với trường hợp chậm tiến độ;
- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện;
- Công tác văn thư lưu trữ, hệ thống quản lý văn bản; Chỉ đạo, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; Tự vệ cơ quan; Phòng cháy chữa cháy;
- Chủ tài khoản 2 của cơ quan Sở và giải quyết các công việc liên quan tài chính theo ủy quyền Giám đốc;
- Là Thủ trưởng Khối Văn phòng Sở. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quy hoạch - Kế hoạch đất đai, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính;
- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;
- Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn các huyện: Xuân Trường,Giao Thủy;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ, công việc được phân công, ủy quyền.
 

Đồng chí

ĐỖ TRUNG KIÊN

                   

Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sinh ngày: 10/08/1975

Quê quán: Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam  Định

Email: dotrungkien.stn@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: 
- Công tác thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tài nguyên, môi trường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh,tranh chấp về tài nguyên và môi trường; xử lý vi phạm đất đai của doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế ngành tài nguyên và môi trường;
- Công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy vănvà biến đổi khí hậu;
- Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; dịch vụ công về môi trường biển đảo; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ứng phó sự cố tràn dầu;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra; Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;
- Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng;
- Tham gia tố tụng tại Toà án và giải quyết thi hành án đối với lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách;
- Chỉ đạo, triển khai các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách; 
- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ, công việc được phân công, ủy quyền.

Đồng chí

ĐỖ QUANG TRUNG 

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sinh ngày: 03/10/1979

Quê quán: xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam  Định

Email: doquangtrung.stn@namdinh.gov.vn

 Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: 
- Quản lý nhà nước về môi trường; công tác sự nghiệp môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học;
- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản;
- Là Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Sở;
- Hoạt động quan trắc và dịch vụ công về quan trắc môi trường;
- Quản lý chất thải rắn;
- Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới;
- Công tác nghiên cứu khoa học; Hội đồng sáng kiến của Sở;
- Công tác dân vận của Sở;
- Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn các huyện: Nam Trực, Trực Ninh;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản;Chi cục Bảo vệ môi trường; Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường; Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường;
- Chỉ đạo, triển khai các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể của tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ, công việc được phân công, ủy quyền

Đồng chí

NGUYỄN TUẤN HÙNG

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sinh ngày: 18/09/1979

Quê quán: xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan:  Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, Tp.Nam  Định

Email: nguyentuanhung.stn@namdinh.gov.vn

 

 Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác:

 - Trực tiếp phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa bàn các huyện, thành phố;
- Công tác đo đạc bản đồ; Công tác viễn thám; Lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính; Công tác quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai;Công tác thống kê,kiểm kê đất đai;
- Công tác điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai;
- Công tác xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Công tác định giá đất; đấu giá quyền sử dụng đất;tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các trường hợp khác;
- Công tác đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;đăng ký biến động đất đai;
- Công tác phát triển quỹ đất; xử lý quỹ đất dôi dư;Công tác quản lý nhà nước và việc sử dụng đối với đất tôn giáo; Công  tác  cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước;
- Công tác công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin của Sở; chuyển đổi số. Đảm bảo hoạt động của trang thông tin điện tử của Sở;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đo đạc, Đăng ký và Kinh tế đất; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất;
- Chỉ đạo, triển khai các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách; 
- Phụ trách theo dõi công tác tài nguyên và môi trường địa bàn các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ, công việc được phân công, ủy quyền.