Tiêu đề Lĩnh vực Biểu mẫu
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Tải về
Tải về
Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Lĩnh vực Khoáng sản
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Tải về
Tải về
Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Tải về
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Đóng cửa mỏ khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về
Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực Khoáng sản Tải về