Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
260/TB-UBND Về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng năm 2024 huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 18/01/2024 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
104/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỹ Lộc 15/01/2024 Tải về
Tải về
5379/TB-UBND Thông báo công khai quy hoạch phân khu VI 19/12/2023 Tải về
Tải về
Tải về
2424/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc 05/12/2023 Tải về
64/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thực hiện và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 3 huyện Mỹ Lộc 06/01/2023 Tải về
Tải về
6981/TB-UBND Thông báo 6981/TB-UBND công bố công khai kế hoạch sử dụng năm 2022 huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 30/12/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
2854/QĐ-UBND Quyết định 2854/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mỹ Lộc 27/12/2021 Tải về
Tải về
1031/QĐ-UBND Quyết định 1031/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 13/05/2021 Tải về
Quyết định 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Lộc 08/03/2021 Tải về
Quyết định 779/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Lộc 06/04/2020 Tải về