Tên tư liệu Ngày tạo Chọn
Quyết định số 2531/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế giới; 11/05/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ; 11/05/2022 Tải về
Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án; 11/05/2022 Tải về
Quyết định số 2557/QĐ-CTN ngày 05/12/2016 của Chủ tịch nước 28/12/2021 Tải về
Quyết định số 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/12/2021 Tải về
Tải về
Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/12/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Quyết định số 1364/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/12/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Quyết định số 581/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/12/2021 Tải về
Quyết định số 464/QĐ-BTNMT ngày 22/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/12/2021 Tải về
Tải về
Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/12/2021 Tải về