Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 tỉnh Nam Định

Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 tỉnh Nam Định

Chi tiết tại đường link: drive.google.com/drive/folders/1rJ77SbyEmO507hSX5DvgFbk52x2oAq6P