Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
553/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nam Trực 22/03/2024 Tải về
Tải về
409/QĐ-UBND Quyết định về viêc đính chính địa điểm, loại đất của đất công trình năng lượng trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Nam Trực 26/02/2024 Tải về
Tải về
131/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nam Trực 17/01/2024 Tải về
Tải về
Tải về
95/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Trực 10/01/2023 Tải về
Tải về
1255/QĐ-UBND QĐ Về việc đính chính địa điểm, diện tích trong danh mục công trình, dự án thuộc QHSDĐ đến năm 2030 và kế hoạch SDĐ năm 2022 của huyện Nam Trực 13/07/2022 Tải về
Tải về
2944/QĐ-UBND Quyết định 2944/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nam Trực 31/12/2021 Tải về
Tải về
1463/QĐ-UBND Quyết định 1463/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 09/07/2021 Tải về
Quyết định 566/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Trực 11/03/2021 Tải về
Quyết định 815/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nam Trực 09/04/2020 Tải về
Quyết định 865/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Nam Trực năm 2019 25/04/2019 Tải về