Triển khai kế hoạch xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020
Ngày 12-9-2014, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020.
   Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành: TN và MT, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, KH và ĐT, NN và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND Thành phố Nam Định và các huyện...
  Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2014) và các Nghị định 43, 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn do UBND tỉnh ban hành, được xây dựng định kỳ 5 năm/lần và được công bố công khai vào ngày 1-1 của năm đầu kỳ. UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định bảng giá các loại đất; giao Sở TN và MT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, soạn thảo và in ấn mẫu phiếu điều tra và các biểu mẫu phục vụ công tác xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2015-2020... nhằm điều tra, khảo sát giá phổ biến trên thị trường của từng loại đất thông qua hoạt động chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng phân loại đường, phố và rà soát bảng giá các loại đất năm 2014, trên cơ sở đó xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua trước khi UBND tỉnh ban hành và công bố công khai vào ngày 1-1-2015. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN và MT đã xây dựng kế hoạch, phương pháp triển khai thực hiện đến các huyện, thành phố. Căn cứ kết quả tổng hợp của các huyện, thành phố, Sở TN và MT tổng hợp, xây dựng dự thảo, thuyết minh về dự thảo bảng giá đất giai đoạn 2015-2020, tổ chức lấy ý kiến của Ban Chỉ đạo, các sở, ngành... để hoàn thiện dự thảo và báo cáo thuyết minh bảng giá đất dự kiến trước ngày 23-10-2014. Hội đồng Thẩm định xây dựng bảng giá đất của tỉnh sẽ thẩm định dự thảo hồ sơ bảng giá các loại đất xong trước ngày 30-11-2014. Căn cứ kết quả của Hội đồng Thẩm định, Sở TN và MT sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh thông qua để Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm định và trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2014 trước ngày 5-11-2014.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: việc xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định 43, 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ là giải pháp đột phá để giảm thiểu các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan đến các vấn đề về đất đai. Vì thế, yêu cầu Sở TN và MT căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất đúng trình tự, tiến độ, đảm bảo chính xác, minh bạch, sát với giá thị trường. Về vấn đề lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá đất (theo Nghị định 44/2014/NĐ-CP và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT), UBND tỉnh giao các sở: Tài chính, TN và MT phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết cụ thể. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Sở TN và MT, các văn bản quy phạm pháp luật khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện ngay các bước xây dựng bảng giá đất trên địa bàn theo đúng tiến độ đặt ra./.