Thông báo về thời gian làm việc mùa hè năm 2024

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo thời gian làm việc mùa hè,áp dụng từ ngày 16 tháng 4năm 2024 như sau:

- Buổi sáng: Từ 7h00'đến 11h30';

- Buổi chiều: Từ 13h30'đến 17h00'.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tổ chức thực hiện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.