Thông báo Về việc điều chỉnh Thông báo số 4386/TB-STNMT ngày 26/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Thông báo Về việc điều chỉnh Thông báo số 4386/TB-STNMT ngày 26/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Chi tiết tại: http://sotnmt.namdinh.gov.vn/uploads/Article/Images/638088741090899929.pdf