Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Thực hiện các Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Văn bản số 2963/BTNMT-TTTT ngày 09/5/2024 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024; Văn bản số 2964/BTNMT-TTTT ngày 09/5/2024 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024 (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16 /5/2024 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024  và ban hành Văn bản số 1934/STNMT-CCMT ngày 17/5/2024 hướng dẫn, triển khai Kế hoạch 73/KH-UBND gửi tới toàn thể các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Dưới đây là các Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch 73/KH-UBND của UBND tỉnh và Văn bản số 1934/STNMT-CCMT của Sở TN&MT:

 Văn bản 2963Văn bản 2964Kế hoạch của UBND tỉnh; Phụ lục kèm theo VB UBND tỉnhVăn bản của SởBộ nhận diện: /uploads/Article/Images/638520708776791466.pdf/uploads/Article/Images/638520772090415078.pdf

Một số hình ảnh: