Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số”

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đột phá trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của tổ chức công đoàn dựa trên nền tảng công nghệ số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân, hiện đại, lớn mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Để tuyên truyền về kiến thức Chuyển đổi số cho đoàn viên công đoàn. Công đoàn cơ sở Sở tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 57/CV-CĐCS ngày 16/05/2024 về việc Hướng dẫn tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số" năm 2024 của Công đoàn cơ sở Tài nguyên và Môi trường.

Link tham dự: https://thitructuyen.namdinh.gov.vn/

Thể lệ cuộc thi và Hướng dẫn dự thi của Công đoàn viên chức tỉnh về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số” năm 2024 tại đường link:

Công văn hướng dẫn tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về Chuyển đổi số” năm 2024"

Tài liệu hướng dẫn dự thi