Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
40/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ý Yên 06/01/2023 Tải về
Tải về
1930/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ý Yên 18/10/2022 Tải về
Tải về
2855/QĐ-UBND Quyết định 2855/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ý Yên 27/12/2021 Tải về
Tải về
1457/QĐ-UBND Quyết định 1457/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 09/07/2021 Tải về
565/QĐ-UBND Quyết định 565/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ý Yên 11/03/2021 Tải về
Quyết định giao đất, cho thuê đất Ý Yên 2019 07/08/2020 Tải về
Quyết định 814/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ý Yên 09/04/2020 Tải về
Quyết định 1112/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ý Yên 29/05/2019 Tải về
Quyết định 2619/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ý Yên 20/11/2018 Tải về
Quyết định 388/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ý Yên 09/02/2018 Tải về