Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
56/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trực Ninh 06/01/2023 Tải về
Tải về
01/TB-UBND Thông báo 01/TB-UBND công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trực Ninh 06/01/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
2853/QĐ-UBND Quyết định 2853/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trực Ninh 27/12/2021 Tải về
Tải về
1413/QĐ-UBND Quyết định 1413/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 06/07/2021 Tải về
567/QĐ-UBND Quyết định 567/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nhưng quá 3 năm chưa thực hiện của huyện Trực Ninh 11/03/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Quyết định 819/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trực Ninh 09/04/2020 Tải về
Quyết định 854/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Trực Ninh 24/04/2019 Tải về
Quyết định 2618/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Trực Ninh 20/11/2018 Tải về
Quyết định 389/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trực Ninh 09/02/2018 Tải về
Quyết định số 637/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trực Ninh 25/03/2016 Tải về