Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
126/QĐ-BTNMT QĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 31/01/2023 Tải về
27/QĐ-STNMT Về việc công nhận cá nhân thuộc Khối văn phòng Sở đạt danh hiệu "lao động tiên tiến" năm 2022 09/01/2023 Tải về
Tải về
25/QĐ-STNMT Về việc công nhận và thông báo kết quả đánh giá, xép loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 09/01/2023 Tải về
Tải về
Tải về
28/QĐ-STNMT QĐ Về việc khen thưởng thành tích trong công tác Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2022 09/01/2023 Tải về
Tải về
26/QĐ-STNMT QĐ Về việc công nhận Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2022 09/01/2023 Tải về
Tải về
642/QĐ-STNMT Quyết định 642/QĐ-STNMT về việc khen thưởng thành tích trong công tác Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2021 24/12/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
643/QĐ-STMT Quyết định 643/QĐ-STMT về việc công nhận Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2021 24/12/2021 Tải về
Tải về
644/QĐ-STNMT Quyết định 644/QĐ-STNMT về việc công nhận cá nhân thuộc Khối văn phòng Sở đạt danh hiệu "lao động tiên tiến" năm 2021 24/12/2021 Tải về
Tải về
641/QĐ-STNMT Quyết định 641/QĐ-STNMT về việc công nhận và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân 2021 24/12/2021 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về