Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
15/2023/TT-BTNMT Thông tư quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường 30/10/2023 Tải về
10/2023/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/09/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
05/2023/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường 31/07/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
1236/QĐ-BTNMT QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/05/2023 Tải về
Tải về
01/QCPH-BTNMT-BCA Phối hợp giữ Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường 29/12/2022 Tải về
19/2022/TT-BTNMT Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý. 19/12/2022 Tải về
21/2022/TT-BTNMT Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương 19/12/2022 Tải về
12/2022/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT 24/10/2022 Tải về
11/2022/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/10/2022 Tải về
2581/STNMT-VP V/v thực hiện công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường 15/08/2022 Tải về
Tải về
Tải về