Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
2138/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 16/11/2022 Tải về
134/KH-UBND Kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Nam Định 04/10/2022 Tải về
4379/BTNMT-TNN V/v gửi Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021 29/07/2022 Tải về
1609/QĐ-BTNMT Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 20/07/2022 Tải về
482-BS/TU Bản sao Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 12/07/2022 Tải về
Số: 48/2021/QĐ-UBND Quyết định 48/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định 28/10/2021 Tải về
Số: 2285/QĐ-UBND Quyết định 2285/QĐ-UBND v/v ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 22/10/2021 Tải về
Số: 2286/QĐ-UBND Quyết định 2286/QĐ-UBND v/v ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 22/10/2021 Tải về
Số: 2341/STNMT-TNNKS Công văn 2341/STNMT-TNNKS v/v báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 19/08/2021 Tải về
Số: 1383/QĐ-TTg Quyết định 1383/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025 04/08/2021 Tải về
Số: 1196/QĐ-UBND Quyết định 1196/QĐ-UBND v/v phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ phần may Sông Hồng 09/06/2021 Tải về
Số: 1112/QĐ-UBND Quyết định 1112/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 26/05/2021 Tải về
Số: 1343/STNMT-TNNKS Công văn 1343/STNMT-TNNKS về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP 19/05/2021 Tải về
Số: 119/STNMT-TNNKS Báo cáo 119/STNMT-TNNKS v/v đôn đốc nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hoạt động xả nước thải vào nguồn nước năm 2020 14/01/2021 Tải về
Số: 09/2020/TT-BTNMT Thông tư 09/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 17/09/2020 Tải về
Số 1757/QĐ-BTNMT Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt) 11/08/2020 Tải về
Số 04/2020/TT-BTNMT Thông tư 04/2020/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 03/06/2020 Tải về
Số 1501/STNMT-TNNKS Công văn 1501/STNMT-TNNKS V/v triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP và Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 27/05/2020 Tải về
Số 1487/STNMT-TNNKS Công văn 1487/STNMT-TNNKS V/v thực hiện xác định, đăng ký vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 26/05/2020 Tải về
số 36/2020/NĐ-CP Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 24/03/2020 Tải về