Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1463/QĐ-UBND Quyết định 1463/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 09/07/2021 Tải về
Quyết định 566/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Trực 11/03/2021 Tải về
Quyết định 815/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nam Trực 09/04/2020 Tải về
Quyết định 865/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Nam Trực năm 2019 25/04/2019 Tải về
Quyết định 320/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 202 và KH sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh QH sd đất huyện Nam Trực 14/02/2019 Tải về
Quyết định 322/QĐ-STNMT V//v giao đất cho UBND H. Nam Trực để thực hiện dự án đâu tư xây dựng khu dân cứ tập trung tại xá Nam Tiến. H. Nam Trực 14/02/2019 Tải về
Quyết định 301/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Trực 01/02/2018 Tải về
Quyết định 663/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nam Trực 29/03/2016 Tải về
Quyết định số 502/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Trực 10/03/2016 Tải về
Quyết định số 256/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Trực 03/02/2016 Tải về