Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1935/QĐ-UBND Quyết định về việc thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hải Hậu 03/10/2023 Tải về
Tải về
02/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hải Hậu 04/01/2023 Tải về
Tải về
1945/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hải Hậu 21/10/2022 Tải về
Tải về
2857/QĐ-UBND Quyết định 2857/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hải Hậu 27/12/2021 Tải về
Tải về
1397/QĐ-UBND Quyết định 1397/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 02/07/2021 Tải về
Quyết định 543/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hải Hậu 11/03/2021 Tải về
Quyết định 722/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hải Hậu 03/04/2020 Tải về
Quyết định 857/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hải Hậu 25/04/2019 Tải về
Quyết định 781/QĐ-UBND về việc phê duyệt thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng CCN trong điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 2020, KH sử dụng đất kỳ cuối tỉnh NĐ và cập nhật vào QHSD đất đến năm 2020, KHSD đất đến năm 2019 huyện Hải Hậu 12/04/2019 Tải về
Quyết định 2620/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu 20/11/2018 Tải về