Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
66/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Giao Thuỷ 06/01/2023 Tải về
Tải về
2945/QĐ-UBND Quyết định 2945/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Giao Thủy 31/12/2021 Tải về
Tải về
862/QĐ-UBND Quyết định 862/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 22/04/2021 Tải về
510/QĐ-UBND Quyết định 510/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Giao Thủy 08/03/2021 Tải về
1315/QĐ-UBND Quyết định 1315/QĐ-UBND v/v thu hồi đất GPMB tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy 04/06/2020 Tải về
Quyết định 538/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Giao Thủy 16/03/2020 Tải về
Quyết định 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Giao Thủy 13/06/2019 Tải về
Quyết định 321/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh QH sd đất huyện Giao Thủy 14/02/2019 Tải về
Quyết định 254/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giao Thủy 31/01/2018 Tải về
Quyết định số 873/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Giao Thủy. 27/04/2016 Tải về