Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
653/QĐ-STNMT Quyết định 653/QĐ-STNMT v/v chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ xác định NVTC cho CT CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh thuê đất (đợt 1) để thực hiện DA đầu tư xây dựng và kinh doanh KCHT KCN Bảo Minh tại huyện Vụ Bản 23/11/2022 Tải về
629/QĐ-STNMT Quyết định 629/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Kế hoạch Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên đất liền năm 2022 11/11/2022 Tải về
609/QĐ-STNMT Quyết định 609/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Kế hoạch định giá đất cụ thể phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh tại huyện Vụ Bản 08/11/2022 Tải về
598/QĐ-STNMT Quyết định 598/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng và thiết bị điện tử của Khối Văn phòng Sở 01/11/2022 Tải về
545/QĐ-STNMT Quyết định 545/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Kế hoạch định giá đất cụ thể đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua địa phận huyện Trực Ninh 27/10/2022 Tải về
Tải về
535/QĐ-STNMT Quyết định 535/QĐ-STNMT về việc chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Hàn Quốc thuê đất (đợt 2) tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên 25/10/2022 Tải về
534/QĐ-STNMT Quyết định 534/QĐ-STNMT về việc chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua địa phận huyện Nam Trực 25/10/2022 Tải về
536/QĐ-STNMT Quyết định 536/QĐ-STNMT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu xây dựng CSDL đất đai 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản 25/10/2022 Tải về
54/BQLDA Công văn 54/BQLDA v/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trao hợp đồng gói thầu: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu xây dựng CSDL đất đai 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản. 25/10/2022 Tải về
Tải về
532/QĐ-STNMT Quyết định 532/QĐ-STNMT v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ khắc phục sự cố thuộc Kế hoạch diễn tập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2022 24/10/2022 Tải về
530/QĐ-STNMT Quyết định 530/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Kế hoạch định giá đất cụ thể đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua địa phận huyện Nam Trực 24/10/2022 Tải về
Tải về
521/QĐ-STNMT Quyết định 521/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Kế hoạch định giá đất cụ thể phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Hàn Quốc thuê đất (đợt 2) tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên 20/10/2022 Tải về
Tải về
526/QĐ-STNMT Quyết định 526/QĐ-STNMT v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Thuê nhà bạt, trang thiết bị thuộc Kế hoạch diễn tập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2022 20/10/2022 Tải về
528/QĐ-STNMT Quyết định 528/QĐ-STNMT V/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ diễn tập thuộc Kế hoạch diễn tập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2022 20/10/2022 Tải về
494/QĐ-STNMT Quyết định 494/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Kế hoạch định giá đất cụ thể phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong thuê đất (đợt 1,2,3) để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận 10/10/2022 Tải về
1768/QĐ-UBND Quyết định 1768/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định 26/09/2022 Tải về
468/QĐ-STNMT Quyết định 468/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định năm 2022 23/09/2022 Tải về
455/QĐ-STNMT Quyết định 455/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ viễn thám thành lập bản đồ phục vụ theo dõi biến động đường bờ biển tỉnh Nam Định 19/09/2022 Tải về
435/QĐ-STNMT Quyết định 435/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng phần mềm lưu trữ điện tử chuyên ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định 08/09/2022 Tải về
1654/QĐ-UBND Quyết định 1654/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Nam Định 06/09/2022 Tải về
Tải về