Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 28/12/2021
Nội dung
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới”.
Các tệp đính kèm
04_phe_duyet_ke_hoach_thuc_hien_nam_2020_du_an_tang_cuong_quan_ly_dat_dai_vilg.pdf
ke_hoach_thuc_hien_nam_2020_du_an_tang_cuong_xay_dung_co_so_du_lieu_dat_dai.pdf