Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 17/05/2022
Nội dung
Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Vụ Bản
Các tệp đính kèm
630_UBND tỉnh_QĐ điều chỉnh TKKT Vụ Bản.pdf