Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 17/05/2022
Nội dung
Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v điều chỉnh kế hoạch tổng thể của Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2022 của dự án; điều chỉnh thời gian thực hiện các hợp đồng liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 huyện: Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng
Các tệp đính kèm
03_Phe_duyet_dieu_chinh_ke_hoach_tong_the_du_an_tang_cuong_quan_ly_dat_dai_VILG.pdf
Phu_luc_I_dieu_chinh_ke_hoach_tong_the_du_an_VILG.pdf
Phu_luc_II_dieu_chinh_ke_hoach_tong_the_du_an_VILG.pdf
Phu_luc_III_dieu_chinh_ke_hoach_tong_the_du_an_VILG.pdf