Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 17/05/2022
Nội dung
Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Kiện toàn Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định
Các tệp đính kèm
564_UBND tỉnh_ QĐ kiện toàn BQLDA tháng 3_2021.pdf