Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 17/05/2022
Nội dung
Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án “ Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới”
Các tệp đính kèm
449_UBND tỉnh_ Phê duyệt điều chỉnh FS dự án VILG.pdf