Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 17/05/2022
Nội dung
Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án
Các tệp đính kèm
2643_UBND_QĐ phê duyệt điều chỉnh dự án VILG.pdf
08_Phe_duyet_dieu_chinh_ke_hoach_tong_the_va_ke_hoach_thuc_hien_du_an_VILG_nam_2020.pdf
Phu_luc_1_ke_hoach_thong_the_va_KH_2020.pdf
Phu_luc_2_ke_hoach_thong_the_va_KH_2020.pdf