Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 17/05/2022
Nội dung
Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Kiện toàn Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định
Các tệp đính kèm
2263_UBND tỉnh_ QĐ Kiện toàn BQL dự án tháng 10_2021.pdf