Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 28/12/2021
Nội dung
Quyết định về việc kiện toàn Ban quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Nam Định.
Các tệp đính kèm
02_kien_toan_ban_quan_ly_du_an_tang_cuong_quan_ly_dat_dai.pdf