Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 28/12/2021
Nội dung
Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể và phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2019 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới”.
Các tệp đính kèm
qd-so-1036-ngay-17_5_2019_ubnd-tinh_2.pdf