Lĩnh vực Tài liệu địa phương
Ngày tạo 28/12/2021
Nội dung
Các Quyết định: số 2660/QĐ-UBND ngày 17/11/2017; số 3053/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; số 711/QĐ-UBND ngày 04/4/2019; số 846/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập và kiện toàn Ban quản lý dự án “ Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Nam Định.
Các tệp đính kèm
qd-so-2660-3053-711-846_ubnd-tinh_1.pdf