Lĩnh vực Kênh tiếp nhận và thông báo kết quả xử lý khiếu nại
Ngày tạo 16/12/2021
Nội dung
Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập nhằm đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc khiếu nại của người dân về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thông tin đất đai của hộ gia đình, cá nhân đều được tiếp nhận và giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng
Các tệp đính kèm
16_bqldavilg_kempl.pdf