Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 03/02/2023
Nội dung
1. Tên chủ dự án đầu tư: - Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần Năng lượng GREENITY Nam Định (Sau đây xin gọi tắt là Công ty); - Địa chỉ văn phòng: Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; - Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Lại Như Ý; - Chức vụ: Giám đốc; Số giấy chứng thực cá nhân: 00071007822; - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0601179873 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 31/5/2019, thay đổi lần thứ 1 ngày 19/3/2021; 2. Tên dự án đầu tư: - Tên dự án: “Xây dựng khu xử lý rác thải” (Sau đây xin gọi tắt là Dự án) - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu xử lý rác thải, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Các tệp đính kèm
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_mo dau.docx
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_Chương 1.docx
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_Chương 2,3.docx
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_CHƯƠNG V,VI.docx
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_CHƯƠNG VII,VIII.docx
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_CHƯƠNG IV.docx
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_CHƯƠNG IV.2.docx
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_CHƯƠNG IV.2.1.docx
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_CHƯƠNG IV.2.2.docx
03.02.2023_GPMT Greenity Nam Định_CHƯƠNG IV.2.3.docx