Lĩnh vực Công khai liên quan đến thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM
Ngày tạo 09/01/2023
Nội dung
1. Tên chủ dự án đầu tư: - Chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Giao Thuỷ; Đại diện đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Giao Thuỷ. - Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. - Người đại diện theo pháp luật của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Giao Thủy: Ông Nguyễn Hải Châu; Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách. - Điện thoại: 02283.742.668; - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyên Giao Thủy được thành lập theo quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy. 2. Tên dự án đầu tư: - Tên dự án đầu tư: "Nâng cấp, cải tạo khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung liên xã Giao Thanh – Giao An – Hồng Thuận"
Các tệp đính kèm
GPMT Lò đốt Giao Thanh (Gửi hội đồng).docx