Công ty TNHH Longyu Việt Nam, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị: “Tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường và bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học” năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Tháng hành động về môi trường, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022, Công ty TNHH Longyu Việt Nam, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị: “Tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường và bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học” cho đối tượng là cán bộ và người lao động trong Công ty vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Sumiya Jiro – Tổng Giám đốc Công ty, bà Trần Thị Thanh Tùng, Thạc sỹ Luật, chuyên viên Chi cục Bảo vệ Môi trường là giảng viên, đã chia sẻ các nội dung: Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; Giới thiệu khái quát Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Trách nhiệm bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; Phát động phong trào chống rác thải nhựa.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, chủ sử dụng lao động và người lao động đã được nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường và bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học. Từ đó áp dụng các kiến thức vừa được tập huấn để xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường của Công ty, cùng cộng đồng giữ gìn, bảo tồn tài nguyên, thiên nhiên, góp phần xây dựng môi trường địa phương: Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.