Mời tham gia: Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Chi tiết truy cập tại đường dẫn :http://sotnmt.namdinh.gov.vn/vi-vn/van-ban/moi-

truong-71/quyet-dinh-1372-qd-btnmt-ve-viec-to-chuc-lien-hoan-phim-moi-truong-toan-quoc-lan-thu-8/2907